menu

Obchodní podmínky

.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 • Základní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností Furn-design s.r.o., IČ 064 40 860, se sídlem Příkop 843/4, Brno, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložce 102117 (dále jen „prodávající“). Obchodní podmínky upravují a vymezují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) vztahy mezi prodávajícím a jeho zákazníky (dále jen „kupující“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.furniture-nabytek.cz a to prostřednictvím webového rozhraní.

1.2. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, pokud se prodávající a kupující výslovně nedohodli na odlišných podmínkách. Obchodní podmínky jsou kupujícímu kdykoliv dostupné na adrese https://www.furniture-nabytek.cz/obchodni-podminky/

1.3. Kupující je povinen seznámit se s obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

1.4. Tyto obchodní podmínky se přiměřeně použijí i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím realizovaných prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (tj. e-mailem).

1.5. Znění těchto obchodních podmínek může prodávající kdykoli měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá z kupních smluv uzavřených před účinností nových obchodních podmínek.

 

 • Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Objednávka podaná prostřednictvím internetového obchodu a prostřednictvím e-mailu je návrhem kupní smlouvy a jako taková je závazná. Podáním objednávky kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami a prohlašuje, že měl možnost se s nimi seznámit před jejím podáním.

2.3. Kupující vloží vybrané zboží, které je součástí nabídky internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do košíku. Pro platnost elektronické objednávky je nutné vyplnění všech formulářem vyžadovaných kontaktních informací. Po zvolení způsobu dodání je kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech daní, poplatků a ceny za dopravu tohoto zboží. Poté je kupující vyzván, aby přijal obchodní podmínky, a vybral způsob platby.

2.4. Následně kupující přesměrován na shrnutí objednávky, kde je uvedena konečná cena a vybraný způsob platby. Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) objednávky umožněno kliknutím na tlačítko další způsoby platby zkontrolovat či změnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Potvrzením objednávky kupující akceptuje nabídku prodávajícího na zboží vložené do košíku internetového obchodu, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a činí neodvolatelnou nabídku prodávajícímu na uzavření kupní smlouvy.

2.5. Správnost a úplnost poskytnutých údajů může být ze strany prodávajícího ověřena telefonicky nebo e-mailem. Nepodaří-li se kupujícího zastihnout, může být v takovémto případě objednávka zamítnuta.

2.6. Objednávka prostřednictvím e-mailu je považována za závaznou pouze v případě, že obsahuje následující údaje: 

1.a.a) název produktu,

1.a.b) číselný kód produktu,

1.a.c) množství,

1.a.d) cena,

1.a.e) způsob a místo doručení,

1.a.f) způsob platby,

1.a.g) jméno a kontaktní informace kupujícího.

2.7. Prodávající neprodleně po přijetí objednávky kupujícího kupujícímu potvrdí přijetí této objednávky elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. V potvrzení o přijetí objednávky prodávající uvede kromě obsahu objednávky orientační termín dodání zboží.

2.8. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky kupujícího prodávajícím, čímž vznikne prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží a služby v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Kupujícímu uzavřením kupní smlouvy vznikne povinnost toto zboží převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

2.9. Kupující je oprávněn do 48 hodin od doručení potvrzení přijetí objednávky a vlastního potvrzení dodacího termínu elektronickou formou odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu. Odstoupení od smlouvy kupující zašle e-mailovou zprávou na adresu info@furniture-nabytek.cz. Odstoupení prostřednictvím telefonu není možné.

2.10. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se v těchto případech zavazuje vrátit bankovním převodem kupujícímu částku uhrazenou na základě smlouvy do 14 dnů od zjištění takové skutečnosti.

2.11. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním kupní smlouvy jsou hrazeny výlučně kupujícím.

 

 • Platební podmínky

3.1. Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky prodávajícího v internetovém obchodě. Platba za dodání zboží dle těchto obchodních podmínek není zahrnuta v ceně zboží, ale jsou účtována zvlášť a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je kupující povinen uhradit v případě uzavření kupní smlouvy, se o její výši navyšuje, o čemž kupující před odesláním (potvrzením) objednávky bude informován.

3.2. Součástí každé nabídky konkrétního zboží je také označení zboží a popis jeho vlastností, údaj o ceně v české měně včetně všech daní a poplatků.

3.3. Kupující je oprávněn zvolit si příslušný způsob platby a uhradit sjednanou cenu v termínu určeném v kupní smlouvě, a to následujícími způsoby:

1.a) v hotovosti přepravní společnosti TOPtrans v místě určeném kupujícím v objednávce,

1.b) v hotovosti při osobním odběru v prodejně prodávajícího v Brně 619 00, Vídeňská 153/119,Tel.:+420 702 150 021

1.c) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího: č. účtu 218111002/5500, vedený u RaiffeisenBANK, a.s. (dále jen "účet prodávajícího").

3.4. V případě platby v hotovosti je kupní cena za zboží splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů od uzavření kupní smlouvy, nestanoví-li daňový doklad lhůtu delší.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen při hrazení kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby sdělený mu prodávajícím elektronickou poštou prostřednictvím e-mailové zprávy.

3.6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu či zálohu splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

3.7. Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat zálohu ve výši 80% z kupní ceny zboží objednaného zboží. Platbu zálohy je možné provést uhrazením zálohové faktury bankovním převodem.. Strany si sjednávají, že dodací lhůta počíná běžet až okamžikem, kdy je záloha uhrazena prodávajícímu. Zbytek kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu podle zvoleného způsobu platby při podání objednávky.

 

 • Dodací podmínky

4.1. Kupující bere na vědomí, že termín dodání uvedený prodávajícím v potvrzení přijetí (akceptace) objednávky) je pouze orientační.

4.2. V případě, že nezávisle na vůli prodávajícího nastanou takové mimořádné okolnosti způsobené vyšší mocí, které mu znemožní dodat zboží v uvedeném termínu, dodací lhůta se automaticky prodlužuje o 4 týdny. V případě neuskutečnění dodávky zboží prodávajícímu ze strany výrobce nebo subdodavatelů a dalších neočekávaných překážek nezaviněných prodávajícím, se postupuje obdobně. O takové skutečnosti bude kupující prodávajícím neprodleně informován.

4.3. Prodloužením dodací lhůty nevzniká kupujícímu právo na náhradu škody, k neplnění závazků ani jiné nároky (např. sleva na zboží).

4.4. V případě nedodání zboží ani skončením prodloá užené dodací lhůty vznikkupujícímu právo do 5 dnů od skončení prodloužené dodací lhůty na základě písemného vyjádření od smlouvy odstoupit. Pokud kupující od smlouvy neodstoupí, dodací lhůta se prodlužuje o další 4 týdny.

4.5. V případě, že kupující hodlá odstopit od smlouvy v průběhu dodací lhůty, která doposud nepřesáhla prodlouženou dodací lhůtu 4 týdny, budou kupujícímu účtovány storno poplatky ve výši 15 % z celkové kupní ceny.

5. Dodání do místa určeného kupujícím: Doručení zboží je možné na základě výběru způsobu dopravy kupujícím buď prostřednictvím přepravní služby TOPtrans, nebo vlastními vozy prodávajícího v termínu uvedeném v e-mailu. O termínu doručení zboží na místo určené kupujícím bude prodávající, resp. přepravce, e-mailem informovat kupujícího při expedici zboží ze skladu. Nejpozději v den dodání zboží bude kupující informován o přesném času dodání zboží.

Pro účely doručování do místa určeného kupujícím je kromě území České republiky akceptováno také území Slovenské republiky.

TOPtrans: Cena přepravy je stanovena podle aktuálních tarifů přepravce, který je k dispozici na internetové adrese www.furniture-nabytek.cz/doprava. Vlastní vozy prodávajícího: V případě nadměrné objednávky, zejména pak v případech, kdy součástí objednávky je i montáž, si může kupující vyžádat po prodávajícím dopravu jeho vlastními vozy za cenu, na níž se prodávající s kupujícím dohodnou (v úvahu se bere vzdálenost, objem zboží, výše objednávky, náročnost výnosu apod.). V ostatních případech je jako standardní tarif účtováno 10 Kč/km (nutno započítat i zpáteční cestu).

4.6. Zboží je prodávajícím dodáváno před první vchodové dveře budovy, jejíž adresa byla smluvena jako místo dodání, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

4.7. Kupující je povinen objednané zboží převzít. Podle ustanovení § 2159 občanského zákoníku prodávajícímu náleží úplata za uskladnění a účelně vynaložené náklady související se skladováním zboží ve výši 5 % z celkové kupní ceny v případě, že:

7.a) kupující nepřevezme zboží při dodání na určené místo,

7.b) kupující nepřevezme zboží v prodejně prodávajícího po dobu 15 dnů od oznámení o možnosti jej vyzvednout a neučiní-li tak ani v náhradním termínu určeném prodávajícím, který nesmí být kratší než 30 dní. Na základě § 1968 a následující občanského zákoníku je v tomto případě kupující dále povinen uhradit prodávajícímu náklady vzniklé porušením smlouvy, tedy poštovné a manipulační poplatky.

4.8. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.9. Kupující je dále povinen řádně prohlédnout a zkontrolovat zboží při převzetí. Převzetí zboží potvrdí kupující písemně na dodacím dokladu, čímž potvrzuje zejména shodu v množství a druhu převzatého zboží s údaji uvedenými v dodacím dokladu. Není-li možné zboží prohlédnout při jeho převzetí, je tak kupující povinen učinit neprodleně poté a oznámit zjištěné vady prodávajícímu v souladu s článkem 5. těchto obchodních podmínek.

4.10. V případě, že došlo k poškození zboží při jeho dopravě dopravcem, je kupující povinen s tímto dopravcem sepsat záznam o poškození přepravovaného zboží a dodané zboží nepřevzít. Je-li poškození způsobené přepravou kupujícím zjištěno až po převzetí zboží, musí kupující ihned, nejpozději však do 24 hodin od doručení, informovat o této skutečnosti prodávajícího e-mailem na adrese info@furniture-nabytek.cz.

4.11. Byla-li mezi stranami dohodnuta také montáž zboží u kupujícího či jiné související služby, prodávající se zavazuje provést tyto služby u kupujícího v dohodnutém termínu po předání zboží kupujícímu. Cena za tyto služby není zahrnuta v ceně zboží.

 

 • Odpovědnost za vady a záruka za jakost

5.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodané zboží při jeho převzetí nemá vady. Zejména odpovídá kupujícímu za to, že zboží při jeho převzetí:

1.a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.b) se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

1.c) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.e) vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí (dále jen „záruční doba“). V délce trvání záruční doby prodávající kupujícímu zaručuje, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

5.4. Nemá-li zboží vlastnosti dle článku 5.1 těchto obchodních podmínek a jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

5.5. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

5.6. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

5.7. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Dále je prodávající povinen vydat písemný doklad o vyřízení reklamace, který obsahuje datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případě písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5.8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

5.9. Záruka za jakost ani nároky z vadného plnění se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, užíváním zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.

5.10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.11. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 • Další práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží specifikovanému v kupní smlouvě zaplacením celé kupní ceny zboží.

6.2. Kupující uzavřením kupní smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.3. Pokud se kupující domnívá, že prodávající porušil své povinnosti při nabízení či prodeji zboží, které stanoví platné právní předpisy, tyto obchodní podmínky nebo kupní smlouva, může svou stížnost zaslat na adresu prodávajícího info@furniture-nabytek.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Případné spory mezi PRODÁVAJÍCÍM a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například ČHYPERLINK "http://www.coi.cz/"eská obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Furn-design s.r.o. doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Furn-design s.r.o. pro vyřešení nastalé situace.

 

 • Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

7.1. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu informací poskytnutých při registraci či při objednávce (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem plnění smluvních povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

7.2. Osobní údaje kupujícího poskytnuté v souladu s bodem 7.1 těchto obchodních podmínek nebudou bez jeho souhlasu poskytnuty jinému subjektu než prodávajícímu či jeho zpracovateli osobních údajů. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami. Osobní údaje poskytnuté v souladu s bodem 7.1 těchto obchodních podmínek nebudou předávány jakýmkoli třetím osobám.

7.3. Kupující má právo kdykoli požádat prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Prodávající může za poskytnutí informace požadovat od kupujícího přiměřenou úhradu.

7.4. Kupující má právo se obrátit na prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonem, a žádat prodávajícího o vysvětlení či nápravu; jinak má kupující právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7.5. Další případná zvláštní práva kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.7.6. Kupující vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího elektronickými prostředky. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy.

 

 • Kupující, který není spotřebitelem

8.1. V případě, že kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, neuplatní se ustanovení článku 5.1, 5.2 a článku 9 těchto obchodních podmínek.

8.2. Kupujícímu, který není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, je odchylně od ustanovení článku 5.3 poskytována záruka za jakost zboží v délce 12 měsíců, která počíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

8.3. Prodávající akceptuje objednávky pouze od těch podnikatelských subjektů, které jsou zapsané v příslušném rejstříku dle českých právních předpisů.

 

 • Doručování

9.1. Pokud nebude dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

9.2. Za doručovací adresu prodávajícího se rozumí adresa uvedená v závěrečných ustanoveních těchto obchodních podmínek či elektronická adresa info@furniture-nabytek.cz.

 

 • Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Kupující – spotřebitel je oprávněn na základě § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která počíná běžet převzetím zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupení od kupní smlouvy není možné, pokud je předmětem kupní smlouvy zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

10.2. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího info@furniture-nabytek.cz. Je možné využít vzorový formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

10.3. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zboží, které od něho obdržel. Zboží vracejte nejlépe ve stavu, v jakém jste jej přebírali - úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté a v originálním obalu. Pokud není vrácené zboží v původním stavu, nemusí být zákazníkovi vrácena kompletní částka, kterou za něj zaplatil. Nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování v původním a nepoškozeném obalu lze předat na kterékoli prodejně prodávajícího současně s odstoupením nebo může být zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícímu nárokům přepravy příslušného zboží a vhodným způsobem odesláno na adresu prodávajícího.

10.4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, částku odpovídající platbě, kterou obdržel od kupujícího, včetně nákladů na dodání, formou bankovního převodu. V souladu s § 1832 odst. 4 občanského zákoníku však prodávající tuto částku nevrátí dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

10.5. Dodatečné náklady vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání nabízeným prodávajícím, ponese kupující. Prodávající vrátí kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

10.6. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Náklady jsou odhadované ve výši odpovídající nákladům na dodání zboží prodávajícím kupujícímu, jejichž aktuální výše je uvedena na internetové adrese http://www.furniture-nabytek.cz/doprava.

 

 • Závěrečná ustanovení

11.1. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 

11.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

11.5. Materiály publikované v internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

11.6. Kontaktní údaje prodávajícího:

Furn-design s.r.o.

Příkop 843/4,Brno 602 00

IČ: 064 40 860

DIČ: CZ06440860

 

Společnost je plátcem DPH.

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 102117.
 

e-mail: info@furniture-nabytek.cz

telefon: +420 702 150 021

 

Bankovní spojení:

číslo účtu: 218111002/5500, účet je vedený u RaiffeisenBANK a.s.
 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 1.10.2017.


Příloha - Vzor odstoupení od Kupní smlouvy
Já, níže podepsaný/á …………………………………………………, bydlištěm ………………………………………………………,
datum narození …………………………………., tímto odstupuji od kupní smlouvy,
na jejímž základě mi bylo Vaší společností dodáno následující zboží: (popis zboží)

………………………………………………………………………………………..


V ……………… dne ……………………………………..
Podpis

MWNjYmM4Mz